Take me to the Mountains

Take me to the Mountains (HT17)

4" round on 18 mesh